SCORE (The original theme to ABC’s Monday Night Football, 1970 to 1975)